Imfihlo Yokukhulisa Izingane Ezijabule Nezikhuthazekile - motherhoodmaniac.com

The Secret to Raising Happy and Motivated Kids - motherhoodmaniac.com - 4aKid

Imfihlo yokukhulisa izingane ezijabulayo nezikhuthazekile ihlanganisa ukuzikhuthaza, ukuzincoma lapho kufanele, ukuzifundisa ukwazisa lokho ezinakho, ukuchitha isikhathi esihle njengomkhaya, ukuzifundisa ukusingatha ukugxekwa, ukuzifundisa ukulahlekelwa (futhi ziwine) ngomusa, kanye ukubeka umndeni kuqala. Amagama akhuthazayo, ukudumisa, nesikhathi esihle kungasiza ekwakheni ukuzethemba nokuzethemba ezinganeni. Izingane kufanele zifundiswe ukwazisa lokho ezinakho nokusingatha ukugxekwa ngendlela eyakhayo, kuyilapho zifunda ukulahlekelwa nokuwina ngomusa. Kubalulekile ukubeka umndeni kuqala futhi ufundise izingane ukubeka umndeni kuqala.

Ngakho-ke, iyiphi imfihlo yokukhulisa izingane ezijabulayo nezikhuthazekile?

Bakhuthaze

Izingane zidinga ukukhuthazwa. Umhlaba ungaba indawo enkulu, enzima futhi izingane zingazizwa zidikibele. Noma ngabe isikole, ezemidlalo, imisebenzi noma impilo yansuku zonke, izingane zidinga ukuzwa amagama akhuthazayo ukuze zidlule ezikhathini ezinzima. Kudingeka bazi ukuthi unomhlane wabo nokuthi bangakwenza, noma ngabe kuyini .

Uma impilo iba nzima, yazisa ingane yakho ukuthi ukhona, msize uyiqondise kodwa ungeqisi noma ulawule. Ukukhuthazwa akusho ukubenzela kona. Nakuba ingane yakho idonsa kanzima, izofunda ekukhuthazeni ukuthi ukhona ukuze uyisekele. Bayoba nokwaneliseka kokudlulela esikhathini esinzima ngaphandle kokuthi wena uphazamise inqubo yokufunda.

Dumisani

Lapho ingane yakho yenza umsebenzi omuhle, yazise! Izingane zithanda ukutuswa okuhle futhi ngokuvamile kuzoholela ekuziphatheni okuhle. Ongafuni ukukwenza ukusebenzisa ukudumisa ngokweqile (yebo, lokho kuyinto), ukuqinisa okuningi okuhle kungaba nomthelela ophambene nalokho ozama ukukufeza. Uma ingane yakho ihlale itshelwa ukuthi yonke into eyenzayo iyamangalisa, ngeke ikwazi ukubhekana nokugxekwa lapho ibhekene nakho. Noma ungacabanga, akuyona yonke into abayenzayo ewumisayo. Londoloza indumiso ngesikhathi ikufanele.

Kwazise Abanakho

Kungakhathaliseki ukuthi ingane yakho inokuncane kakhulu noma konke okufunwa yinhliziyo yayo, kudingeka ifundiswe kusukela isencane ukwazisa lokho enakho. Kunokuba ube nomona ngalokho abanye abanakho, bafundise ukubaluleka kwalokho okungokwabo. Kuhlale kukhona umuntu onokungaphezu kwabo noma okungcono kunaye. Kudingeka bafunde ukuthi utshani abuhlali buluhlaza ngakolunye uhlangothi.

Isikhathi Sekhwalithi

Chithani isikhathi sekhwalithi ndawonye njengomndeni, ngisho noma kuyinto elula njengokuhamba phansi ngomgwaqo noma ukugoqa ubusuku be-movie. Ubusuku baphakathi neviki bungaba matasa, busuka emsebenzini uye komunye. Izidlo ziyaphuthuma noma zisendleleni. Zinike isikhathi ukwehlisa ijubane ungenzi lutho. Ngezinye izikhathi izikhathi ezinkulu kakhulu zenzeka lapho ungenzi lutho.

Ukusingatha Ukugxekwa

Akuwona wonke umuntu empilweni yakho noma yengane yakho ozoba nombono omuhle. Bazobhekana nokugxekwa ezimpilweni zabo ngaso sonke isikhathi. Indlela abakusingatha ngayo ukugxekwa iwumehluko phakathi kwengane efunda kulokho kugxekwa nengane egxila kukho kuze kuthinte isimo sayo sengqondo nobuntu bayo. Ingane yakho idinga ukufunda umehluko phakathi kokugxeka okwakhayo nokugxeka okulimazayo ngoba kokubili kuyizinsiza ezibalulekile ekuphileni kwengane yakho.

  • Ukugxeka okwakhayo kuzofundisa ingane yakho ukuthi kunenye, ngokunokwenzeka indlela engcono yokwenza okuthile noma ukusho okuthile. Bazofunda ukuthi abanye abantu bangase babe nolwazi nokuthi ukugxeka kwabo akuhloselwe ukudicilela phansi ingane yakho kodwa kunalokho ukuyisiza ukuba ibe ngcono kakhulu. Bazise ukuthi abakwenzile bekukuhle kodwa nansi eminye imibono engasiza ekuthuthukiseni.
  • Ukugxeka okulimazayo kuyisifundo esibalulekile nasezinganeni. Ibafundisa ngenkathi wonke umuntu enombono, kungenzeka ukuthi bagxeka umhawu ofanele, inzondo, ukungathandi noma ezinye izici ezingezinhle. Ingane yakho kufanele ifunde ukuthatha lokhu kugxeka ngohlamvu lukasawoti. Ukuze ngomusa bavume ukugxekwa kodwa bakususe bephakamise amakhanda.

Ngokufundisa ingane yakho indlela yokubhekana ngokuphumelelayo nazo zonke izinhlobo zokugxekwa, ukushintsha okuthile ngenxa yokugxeka okwakhayo noma ukungakunaki ukugxekwa okulimazayo kuyogcina ingane yakho igxile ekwesabeni ukuthi lokho ekwenzayo akulungile ngokwanele.

Yehlulwa (bese Unqoba) Ngomusa

Akekho othanda owehluleki ompofu… noma owinile. Uma ngidlala nezingane zami, angivamile ukuzivumela ziwine ngamabomu. Balahlekelwa futhi bafunde ukulahlekelwa ngomusa. Ngokuvumela ingane yakho ukuthi iwine njalo izobamisa ukuthi ibe isihluleki esibuhlungu lapho ekugcineni yenzeka, ngoba kuzokwenzeka. Njengoba nje ufuna ukuthi ingane yakho ilahlekelwe kahle, kuyafana nangokuwina. Uma ingane yakho iwina noma yini, umdlalo, umklomelo, umcimbi wezemidlalo, kufanele futhi iwine ngomusa. Akufanele kube khona ukuziqhayisa noma ukuhamba ngesikebhe. Ziqhenye ngabo futhi ugubhe kodwa ucabangele imizwa nemizamo yabanye abantu. Bafundise ukuxhawula, ukwazisa elinye iqembu nabadlali, bafundise umzamo omuhle, bawine noma bahlulwe.

Beka Umkhaya Kuqala

Ayikho into ebaluleke ukwedlula umndeni. Fundisa izingane zakho ukubeka umndeni futhi ikakhulukazi izingane zakubo (uma zinabo) kuqala. Izelamani cishe zihlale zikhona ukungezwani kwazo kodwa zizoba khona zodwa kusukela ekubelethweni kuya ethuneni. Fundisa ingane yakho ukumela izingane zakubo, ifundise ukusiza ogogo nomkhulu bayo asebekhulile ngaphandle kokungabaza, ifundise ukuhlonipha abazali bayo. Abangane, amasoka/izintombi kanye nabantu obajwayele akufanele nanini babekwe ngaphambi kowakho umndeni. Uma ingane yakho inokuxhumana komndeni okuqinile nesakhiwo somndeni esiqinile, izizwa ithandwa futhi ivikelekile.

Misa Imingcele

Izingane zidinga imingcele. Ukungabi nemingcele kungaholela ekungazethembini, ekukhathazekeni nasekucindezelekeni. Izingane, ngokwazo, ngokuvamile azikwazi ukwenza izinqumo ezifanele, eziqhubekayo nezivuthiwe njalo. Badinga ukuzwa igama elithi cha futhi batshelwe ukuthi kungani. Uma bazi ukuthi kunemingcele ecacile, akukho okumangalisayo noma ukudumazeka.

Inani Lokusebenza Kanzima

Ayikho into emnandi njengokusebenzela lokho okufunayo futhi ukuzuze ngokweqiniso. Kunomuzwa wokwaneliseka ekusebenzeni kanzima (nakuba ingane yakho ingase ingacabangi ngaleso sikhathi). Vumela ingane yakho ukuthi isebenzele igeyimu yevidiyo elandelayo ewufunayo, izowujabulela kakhulu.

Umusa Nozwelo

Ukuba nomusa nozwela ngezinye izikhathi kungase kube nzima ukufundisa. Ezinye izingane ngokwemvelo zinomusa noma zinozwela, ezinye azinalo. Kunezindlela ezilula zokufundisa umusa noma ukuzwela izingane ezinenkinga nakho. Lapho ingane yakho inomusa komunye umuntu, ikwenza ujabule ngokushesha.

  • Volontiya ekhishini lesobho
  • Vakashela ikhaya labadala
  • shayela umgwaqo omakhelwane noma ugebe utshani babo (ngaphandle kokulindela ukukhokha)
  • Nikela izinhlangano ezisiza umphakathi ngamathoyizi noma izingubo zokugqoka ezindala

Jabula Nawe

Uyajabula ? Ingabe uzama ngakho konke okusemandleni akho ukubeka ukumamatheka lapho useduze nezingane zakho noma uvumela isimo sakho esibi sithathe indawo eyinhloko? Kungaba nzima kakhulu lapho ubhekene nezimo zomuntu siqu noma idrama yomsebenzi ukuze ube nobuso obujabulisayo kodwa njengomzali, udinga. Izingane zakho zidinga ukukubona ujabule futhi udinga ukuzama konke okusemandleni akho ukuze empeleni ujabule. Yenza izinto ezikwenza wenzeke, khombisa izingane zakho ukuthi usengakwazi ukuzijabulisa noma ngabe ube nosuku olubi.

Umthombo: https://motherhoodmaniac.com

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags