Amathiphu angu-5 Okukhulisa Umzali Ophumelelayo

5 Tips for Successful Parenting - 4aKid

Ukuba umzali kungomunye wemisebenzi eyinselele kakhulu empilweni yakho futhi ukuba umzali ophumelelayo kuhilela isifiso esiyisisekelo sokufunda nokuthuthukisa amakhono akho okuba umzali. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuziwa ekujezisweni kwengane. Nakuba izingane zithandeka ukudlala nazo, ukuzifundisa okuhle kokubi, okuhle nokubi, kungaba nzima.

Abazali bavame ukulwa kakhulu nezingane ezineminyaka emibili noma emithathu ubudala. Lesi sigaba sababili noma abathathu okubi kakhulu silungile phakathi kokufunda ukuhamba nokukhuluma (okuyisisekelo) nokufunda ukusebenzisa ingqondo (okuyinkimbinkimbi kakhulu). Ingane nayo ifuna ukuzimela.

Njengabazali, ngokuvamile sigcina sesibanga izikhundla ngoba sikhathazekile ukuthi ingane izolimala, noma iphule okuthile, noma yenza umonakalo, njll. Ukuba umzali okuphumelelayo kuhilela ukwazi ukuthi kufanele ungene nini emzabalazweni, nokuthi uzosuka nini eyodwa ngoba nje ayikufanele ukulwa.

“Umzabalazo wamandla” ungase uzwakale unokhahlo, kodwa yilokhu okwenzeka ngempela lapho uzama ukugqokisa ingane yakho bese ivele iklabalase ithi “Cha! Cha!” Okubi ngalokhu ukuthi akukho muntu owinayo, futhi zombili izinhlangothi zingagcina sezizondana.

Ukholwa noma ungakholwa, ikhona indlela yokukhulisa ingane ngaphandle kokucindezelwa kakhulu ngayo. Ingane yakho eneminyaka emibili ingaba umngane wakho uma ulandela lawa macebiso okuba umzali ophumelelayo.

Nikeza Ingane Yakho Isikhala:

Akekho umuntu ofuna ukulawulwa. Kuyiqiniso nasezinganeni. Lokhu kungenye yezinto zokuqala umzali okudingeka aziqonde ekukhuliseni ingane eqotho nejabulayo. Wonke umuntu ufuna ukuba “nezwi” phezu kwakhe, futhi leyo yinto sonke okudingeka siyihloniphe. Ukunikeza ingane yakho inkululeko yokunquma ukuthi iliphi ihembe noma izicathulo efuna ukuzigqoka kuyisinyathelo esihle kakhulu ekuboniseni ukuthi uyasihlonipha isinqumo sayo.

Manje, kunomugqa omuhle phakathi kokunikeza isikhala nokumnika inkululeko yokwenza noma yini ayifisayo. Njengomzali, unomthwalo wemfanelo wokukhulisa ingane yakho futhi uyisize ukuba yenze izinqumo ezinhle. Kodwa kudingeka ukwenze ngendlela yokuthi ungaphuli ubuntu bakhe. Uma ungakuthandi ukukhetha kwakhe kokushiya amathoyizi akhe eduze, chaza imiphumela yemvelo yakho futhi unamathele kukho.

Ncoma Ingane Yakho:

Ukuncoma kungathuthukisa ukuzethemba, futhi lena cishe into ongayithanda enganeni yakho, akunjalo? Ukuzethemba okungakanani umuntu osekunqumile ukuthi uzophumelela yini empilweni, ikakhulukazi uma kuziwa ekuphatheni umsebenzi.

Lapho uncoma, qiniseka ukuthi kuyiqiniso. Ukuncoma kufanele kuzuzwe, futhi lokhu kuyinto okufanele ingane yakho ikuqonde. Uma kungenjalo, bangafunda ngokungalungile ukuthi bazothola ukunconywa kuwe ngaphandle kokukuhola. Futhi le nkolelo ingadlulela nakwabanye abantu ingane yakho exhumana nabo emgwaqeni.

Into ebalulekile okufanele uyikhumbule lapha ukuncoma ingane yakho noma nini lapho ubona ukuthi isebenze kanzima kulokho ekwenzayo, hhayi nje ukuyincoma ngento elula. Uma ingane yakho iphumelela entweni elula njengokubeka amathoyizi athile, yithi “ngiyabonga” esikhundleni sokuyincoma. Kwenze okungenani kube yinselele kancane ukuzuza ukunconywa!

Chitha Isikhathi Sekhwalithi Nezingane Zakho:

Ukuphila kumatasa, akungabazeki. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, udinga ukwenza isikhathi sezingane zakho. Abazali abaningi bayehluleka ukwenza lokhu futhi abagcini nje ngokuzizwa benecala kamuva, kodwa izingane ziyaqaphela futhi kuthinta ukuziphatha kwazo.

Ungalenzi iphutha ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uzizwa umatasa kangakanani impilo yakho, UKHETHA ukuthi uchithe isikhathi sakho nezingane zakho noma kwenye indawo. Khetha ibhalansi efanele. Gwema ukuzisola ngokuthi ngokuqinisekile uyozizwa ngenye indlela.

Ukuchitha isikhathi nezingane zakho nakho kukuvumela ukuba uqonde izisusa zazo nezithandayo noma ezingakuthandi. Lokhu kuzokusiza uma kuziwa ekujezisweni kamuva.

Ukuxhumana Okuhle:

Abanye abazali bavame ukuba “nezingxoxo ezijulile” nezingane zabo lapho ziziphatha kabi. Ingxoxo igxile kulokho abazali OKUNGENZI izingane zabo zikwenze.

Singakhohlwa ukuthi izingane nazo ziyakhula futhi ziyazuza ngokuzwa lokho okwazisayo ngazo. Futhi ukukhuluma ngendlela eyakhayo kuyasiza ngempela lapha. Ngisho noma uzama ukulungisa ukuziphatha okubi, kuphumelela kakhulu ukutshela ingane yakho lokho OKUFUNAYO kunokuthi utshele lokho ongakufuni.

Futhi, khumbula ukukhuluma nengane yakho kunokukhuluma nengane yakho. Lalela umbono nemizwa yengane yakho. Buza imibuzo emihle uma kukhona okungacacile. Uzomangala ukuthi ingane yakho ihlakaniphe kangakanani, futhi uzofunda okuthile obukade ungayazi.

Ukukhuluma nengane yakho nakho kuthuthukisa umuzwa wothando.

Funda Emaphutheni Akho:

Sonke siyafuna ukuba umzali ophelele, kodwa ayikho into enjalo. Ukuze sibe umzali ophumelelayo, kudingeka sifunde emaphutheni ethu. Amaphutha yindlela esifunda ngayo, futhi uma singawenzi asifundi. Kodwa uma senza amaphutha ngaphandle kokuwavuma, nathi siyehluleka ukufunda.

Uma uzama ukuthuthukisa ukuziphatha okuthile enganeni futhi ungaphumeleli, zama enye into. Ungalokhu uzama ukuthola umphumela wakho ngendlela efanayo (ehlulekayo). Guqula. Cabanga ngendlela ingane yakho ekhuthazwa ngayo bese uzama okuthile okusha. Uma kungenjalo, ngeke nje wehluleke ukufeza ushintsho olufunayo, kodwa uzolimaza ubuhlobo bakho nengane yakho.

Ngaphezu kwakho konke, ukukhulisa umzali okuphumelelayo kufinyelelwa lapho umzali onothando nokhathalelayo ekwazi ukubona ukuthi yini esebenzayo futhi alungise lokho kungasebenzi.

Mayelana Nombhali:
UChris Thompson ungumdali we-“Talking to Toddlers”, isifundo somsindo sabazali. Ufundisa abazali indlela yokunqoba izinkinga ezivamile wonke uMama noBaba ababhekana nazo nezingane ngokufunda amakhono angcono okuxhumana.

Qiniseka ukuthi ufuna isifundo sakho samahhala somsindo wokuba umzali: https://bit.ly/2MDS1rz

Sidebar

Blog categories

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Recent Post

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Blog tags