UNkulunkulu Ukhetha Umama Wengane Ekhubazekile Ibhalwe ngu-Erma Bombeck

God Chooses Mom for Disabled Child Written by Erma Bombeck - 4aKid
UNkulunkulu Ukhetha Umama Wengane Ekhubazekile
Ibhalwe ngu-Erma Bombeck Ishicilelwe Ephephandabeni Lanamuhla Sept. 4, 1993

Iningi labesifazane liba omama ngengozi, abanye ngokuzikhethela, abambalwa ngokucindezela komphakathi, nombhangqwana ngomkhuba. Kulo nyaka, cishe abesifazane abayizi-100,000 bazoba omama bezingane ezikhubazekile. Wake wazibuza ukuthi bakhethwa kanjani omama bezingane ezikhubazekile? Ngandlela thize ngibona ngeso lengqondo uNkulunkulu endiza phezu koMhlaba ekhetha amathuluzi akhe okusakaza ngokucophelela okukhulu nangokucabanga. Njengoba ebuka, uyala izingelosi zakhe ukuba zibhale amaphuzu encwadini enkulukazi. "Armstrong, Beth; indodana; umgcini ongcwele, uMathewu." Forrest, Marjorie; indodakazi; ungcwelengcwele, uCecelia." URudledge, uCarrie; amawele; usanta ongumvikeli.... mnike uGerard. Uyijwayele inhlamba." Ekugcineni, udlulisela igama engelosini bese imamatheka, "Mnike ingane ekhubazekile." Ingelosi ifuna ukwazi. "Kungani lena, Nkulunkulu? Ujabule kakhulu."" Impela," emamatheka uNkulunkulu. "Nginganika ingane ekhubazekile umama ongakwazi ukuhleka? Kungaba unya lokho." "Kodwa unesineke?" Kubuza ingelosi. "Angifuni ukuthi abekezele kakhulu kungenjalo uzocwila olwandle lokuzidabukela nokuphelelwa ithemba. Uma ukushaqeka nokucasuka sekuphelile, uzobhekana nakho." "Ngimbukile namuhla unawo lowomuzwa nokuzimela. Kuzomele afundise ingane ukuthi iphile emhlabeni wayo ngeke kube lula lokho." "Kodwa, Nkosi, angicabangi ukuthi naye uyakholelwa kuwe." UNkulunkulu uyamamatheka. "Akunandaba. Ngingakulungisa lokho. Lona uphelele. Unobugovu obanele." Idlozi liyahefuzela, "Ubugovu? Ngabe lokho kuyimfanelo?" UNkulunkulu uyavuma. "Uma ingeke ikwazi ukuzihlukanisa nengane ngezikhathi ezithile, ayisoze yasinda. Yebo ukhona umfazi engizombusisa ngengane engakapheleli. Akakaqapheli kodwa usezohalelwa. Akasoze athatha kalula amazwi akhulunywayo.Akasoze acabanga isinyathelo esivamile.Lapho ingane yakhe ithi "Mama" okokuqala, izoba khona ngesimangaliso futhi yazi!Lapho ichaza isihlahla noma ukushona kwelanga ukuze ingane yakhe eyimpumputhe, uzoyibona njengoba bambalwa abantu abake babone indalo yami." "Ngizomvumela ukuthi abone ngokucacile izinto engizibonayo - ukungazi, unya, ubandlululo - futhi ngimvumele ukuba aphakame ngaphezu kwazo. Akasoze abe yedwa. Ngizoba naye njalo umzuzu wansuku zonke zakhe. impilo ngoba wenza umsebenzi wami njengoba elapha ngakimi." "Kanti kuthiwani ngosanta wakhe?" Kubuza ingelosi ipeni layo limile emoyeni. UNkulunkulu uyamamatheka. "Isibuko sizokwanela."

Joyina Iphepha Lethu Lezidingo Ezikhethekile

Isithombe ngu- Xavier Mouton Photography ku- Unsplash