Umkhiqizo ungeziwe enqoleni yakho:

Inqola yakho:

Isamba esincane:

Ayikho imikhiqizo ekalishini

Ukuthunyelwa kwamahhala R500.00

Variant title
[item_qty] $0.00

Ukuthunyelwa kwamahhala ngama-R500 eGauteng nangaphezulu kuka-R1000 kuzo zonke ezinye izindawo

9 THINGS SPECIAL NEEDS PARENTS FEEL GUILTY ABOUT (AND HOW TO STOP) 4aKid

IZINTO EZIYI-9 EZINGAKHETHEKILE ABAZALI ABAZIZWA INECALA NGAZO (FUTHI UNGAYEKA KANJANI)

Abazali abanezidingo ezikhethekile bathwala amacala amaningi. Sinokuningi emapuletini ethu futhi kungaba nzima kakhulu ukukuhlanganisa konke futhi uzizwe njengomuntu. Nakuba umuzwa wecala ngokuqinisekile uyingxenye yempilo, ngokuqinisekile akufanele sikuvumele kugijime noma konakalise ukuphila kwethu. Nazi izixazululo ezingu-9 kwezinye zezinto ezivame kakhulu izidingo ezikhethekile abazali abazizwa benecala ngazo.

Abazali abanezidingo ezikhethekile bathwala amacala amaningi. Sinokuningi emapuletini ethu futhi kungaba nzima kakhulu ukukuhlanganisa konke futhi uzizwe njengomuntu. Nakuba umuzwa wecala ngokuqinisekile uyingxenye yempilo, ngokuqinisekile akufanele sikuvumele kugijime noma konakalise ukuphila kwethu. Nazi izixazululo ezingu-9 kwezinye zezinto ezivame kakhulu izidingo ezikhethekile abazali abazizwa benecala ngazo.

9 IZIXAZULULO ZOKUZIZWA UNEcala NJENGOMZALI WEZIDINGO EZIKHETHEKILE

1. Sizizwa Sinecala Ukuthi Asenzi Okwanele.
Kithina, kuhlale kunokuningi ebesingakwenza. Izindlela zokwelapha ezengeziwe, ucwaningo olwengeziwe, ukudla okukhethekile okwengeziwe, ukuhlanza okwengeziwe, ukuqokwa kodokotela okwengeziwe, yonke into .

Kubonakala sengathi asikho isikhathi esanele ngosuku sokwenza yonke into esinayo nje ukwenza futhi sizizwa sinecala ngalokho.

  • Isixazululo: Uma uzwa leli cala, livele lingitshele ukuthi unalo ukwenza okwanele. Abazali abazizwa benecala ngokungenzi okwanele ngokuvamile yibona ukwenza konke okusemandleni ngengane yabo futhi badela konke ukuze babasize. Kunalokho, bhala phansi konke okwenzayo ukuze usize ingane yakho. Yibheke, uyifunde futhi uzame ukukubona benza ngokwanele. Phakamisa uhlu lwakho endaweni lapho ungalubona khona nsuku zonke futhi uzikhumbuze ukuthi WAnele.
2. Sizizwa Sinecala Ngokwenza Okuningi Kakhulu.

Ziningi izindlela zokwelapha futhi asikho isikhathi esanele. Ingabe iyoke iphele? Ingabe kufanele sithathe ikhefu? Akupheli!

Sizizwa sinecala ngokungenzi okwanele, kodwa lapho senza okwanele, sizizwa sinecala ngokwenza okukhulu kakhulu. Kukhona i-PT, OT, ST, ABA, nokuningi. Sazi kanjani ukuthi kufanele sime nini futhi sivumele izingane zethu zibe izingane?

  • Isixazululo: Uma uzwa leli cala, kulungile. Kulula ukuzizwa ubambeke phakathi kwebhalansi yokuncane kakhulu nokuningi kakhulu futhi kuvamile ukufuna ukuthatha ikhefu ekwelapheni nasekuqokweni. Ngakho-ke ngenzele okuthile... thatha lolo hlu oludale ngenhla, bese ubheka ukuze ubone ukuthi yini ongathatha ikhefu kuyo. Qala kancane. Uma uya ku-OT kabili ngeviki, hamba kanye kuphela ngesonto noma ucele ukuya njalo kwelinye isonto. Thola ukuthi iyiphi ibhalansi esebenzela WENA nezingane zakho. Futhi, khuluma nabelaphi bengane yakho. Abaningi bayaqonda kakhulu futhi bangakujabulela ukukusiza ukuthi uqhamuke neshejuli engenzima kakhulu futhi esebenzela nina nonke.

3. Sizizwa Sinecala Ngokubangela Ukuxilongwa Kwengane Yethu.
Uma ungumama wanoma yiluphi uhlobo, uke wazizwa leli cala. Ngabe ngimoshile? Ngidlale naye kwanele? Ingabe ngimemeze kakhulu? Ngabe ngidlale ocingweni lwami kakhulu? Kunalelicala elingaphakathi elivela nje ngokuba ngumama.

Kubazali abanezidingo ezikhethekile, icala livela kwengane yabo ukuxilongwa . Sihlale sizibuza ukuthi ngabe bekuyinto esiyenzile yini. Kungenzeka singake sikhulume ngakho, kodwa kukhona okusikhumbuza njalo ukuthi iphutha lethu lonke. T

yakhe into engike ngasebenza kuyo ukwelulekwa , futhi ngenkathi ngenza kangcono kule ndawo, ngisenalo leli cala elivela njalo. Kazi bekuyinto engayenza ngikhulelwe. Uma ngabe ngidle ngendlela ehlukile noma ngiphumule kakhudlwana noma ngingawuphuzi umuthi owashiwo udokotela wami ukuthi kulungile...

Inkinga ngaleli cala ukuthi alisoze laphela. Siyohlala sizibuza, kodwa uma?

  • Isixazululo: Umeluleki wami wangibuza umbuzo futhi wangenza ngaphinde ngacabanga izinto. Wangibuza ukuthi kukhona yini engikwenzayo ukulimaza izingane zami ngamabomu ngikhulelwe. Ngacabanga ngobuqotho futhi ngathola impendulo esobala: Cha! Uma bekufanele ngiqagele, bengizothi unempendulo efanayo futhi uma lokho kuyiqiniso kusho ukuthi ukuxilongwa kwengane yakho hhayi iphutha lakho. Ngicabanga ukuthi ukuphela kwento engalungisa lolu hlobo lwecala ukwamukela. Sicabanga ukuthi uma sithola imbangela yokuxilongwa kwengane yethu noma ngabe yithi, mhlawumbe, mhlawumbe, singayilungisa. Kodwa iqiniso eliqotho ngeke sikwazi. Kufanele nje sikwamukele ukuthi lokhu kwenzekile nokuthi noma singazi ukuthi kungani kulungile futhi sizolunga.

4. Sizizwa Sinecala Ngoba Izelamani Azikunaki Kakhulu.
Uma ingane yakho enezidingo ezikhethekile inezingane zakini, kulula ukudonswa ngezindlela ezihlukene. Indodakazi yami idinga okuningi yokunakekelwa okwengeziwe. Une-a i-tube yokudla futhi uchithe isikhathi esiningi ku- esibhedlela .

Nakuba ngikwenyanya ukukuvuma lokho, kunzima ukunikeza indodana yami ukunaka okufanayo engimnika kona. Kunzima ngoba nginaye ezindaweni zokwelapha, ema-aphoyintimenti, esibhedlela, futhi ngingumnakekeli wakhe. Angifuni ukuthi indodana yami izizwe ishiywe ngaphandle noma izizwa ingathandwa, kodwa ekupheleni kosuku, ngikhathele futhi ngezinye izikhathi anginakho okuningi okusele engingakunikeza.

  • Isixazululo: Ngezinye izikhathi isixazululo esingcono kakhulu yileso esenza inani elincane lomqondo. Yeka ukuzizwa unecala. Ngiyazi ukuthi kunzima, kodwa kulesi simo, cishe akukho okuningi ongakwenza ukuze uguqule izinto. Ungumzali oqotho futhi awuzami ngamabomu ukunaka ingane eyodwa ngaphezu kwenye, kungenxa yezimo zakho kuphela ozenzayo. Kunalokho, uma unomzuzu owodwa noma emibili, yinikele kuleyo ngane yakini. Zikhiphe ngedethi encane noma isikhathi esithile esikhethekile sokuhlanganisa. Akudingeki ukuba ibe yihaba, kungaba lula njengokuthatha ubumnandi, ukudlala umdlalo webhodi, noma ukufunda incwadi ndawonye. Yilezo zikhathi ezincane abazozikhumbula kuze kube phakade.

5. Sizizwa Sinecala Ngezinqumo Esizenzile Noma Okufanele Sizenze.
Inzima lena. Ngisazizwa nginomuzwa wecala ongidlayo ezinqumweni eziningi okuye kwadingeka ngizenze ngezidingo ezikhethekile zezingane zami.

Ngizizwa nginecala ngakho konke ukuhlolwa kanye nayo yonke inqubo esikhethe ukuyenza. Ingabe bekufanele sikweqe? Ingabe kwakufanele silinde? Ingabe bekufanele senze okuhlukile?

Ngizizwa nginecala ngezinqumo eziningi obekufanele ngizenze eminyakeni edlule ngisho nakamuva, kodwa futhi ngiye ngazibonga kakhulu ngezinqumo engizenzile.

  • Isixazululo: Thina njengabazali sinesibopho sokunakekela izingane zethu ezincane. Senza izinqumo ezingcono kakhulu ezisekelwe kulokho esikwaziyo njengamanje nasocwaningweni esilwenzile. Kwesinye isikhathi yizinqumo ezinhle kanti kwesinye isikhathi zimbi. Cabanga emuva ngezinqumo ozenzile lakho izidingo ezikhethekile ingane . Ingabe kwabasiza izinga lempilo yabo? Ingabe yathuthukisa impilo yabo? Ingabe ibe nomthelela omuhle? Uma kunjalo, lezi yizinqumo okudingeka ugxile kuzo. Gxila kulokho okwenzile ukulwela ingane yakho nokuthi kumfikise kanjani lapho ekhona namuhla.

6. Sizizwa Sinecala Ngendlela Esiphathe Ngayo Umlingani Wethu Noma Uzakwethu.
Mhlawumbe yimina kuphela ozizwa nginecala ngalokhu, kodwa ngiyazi ukuthi kunezikhathi lapho ngiphatha kabi umyeni wami.

Okufika kakhulu engqondweni yami yilapho indodakazi yami isanda kuzalwa. Besingakazi ukuthi unezinkinga zezempilo noma ukuthi uphethwe yini, nokucindezeleka nokungalali kwaba nakho wasiguqa .

Kwakuyihora lesi-3:00 ekuseni futhi ngikhumbula mina nomyeni wami sasiklabalasa ngokoqobo futhi ngesinye isikhathi ngamemeza inqwaba yezinto ezazimbi kakhulu futhi lapho zisuka emlonyeni wami ngabona ukuthi ngeke ngiphinde ngizibuyisele.

Ngicasulwe umyeni wami, ngimthukuthelele ngaphandle kwesizathu, ngamthethisa, nezinye izinto eziningi kule minyaka edlule futhi yebo, ngenkathi ngizama ukulungisa, ngisazizwa nginecala uma ngicabanga ngakho. .

  • Isixazululo: Thola usizo. Kwadingeka ngiqale ngamukele ukuthi nginobunzima bokusingatha impilo ngaleso sikhathi. Ngaya kokwelulekwa ngokwengqondo, ngathola umuthi wokulwa nokukhathazeka, ngaqala ukuba ngcono. Khona-ke, ngakhuluma nomyeni wami futhi ngamcela ukuba ahambe ukwelulekana nami . Ngangazi ukuthi singasebenzisa usizo oluthile ngendlela yokusingatha izimo ezicindezela kakhulu esibhekane nazo futhi indlela yokuxhumana omunye nomunye futhi siphathane ngenhlonipho eyengeziwe. Ngikholwa ngempela ukuthi leso yisizathu esikhulu esikwazile ukukwenza gcina umshado wethu umunye . Sisenokuningi okuhle nokubi, kodwa sifunda ukuthi singabhekana kanjani nengcindezi mathupha futhi sindawonye futhi sisebenzela ukuxhumana, uthando, nenhlonipho .

7. Sizizwa Sinecala Ngokuba Umngane Omubi noma Ilungu Lomndeni.
Inzima lena. Kufanele sixazulule izinto eziningi ezimpilweni zethu zomuntu siqu, kangangokuthi ngokuvamile kubangane bethu namalungu omndeni avame ukunqanyulwa noma aphume ngokuphelele. Akukhona ukuthi asifuni ukuhlanganyela nomngane noma ukunikeza ucingo kubazali bethu futhi ogogo nomkhulu , ukuthi sichitha ngokoqobo njalo ngomzuzwana wokuvuka wosuku sizinikeza thina, imizwa yethu, namandla angokomzimba ezinganeni zethu ezidinga izidingo ezikhethekile.

Sesikhathele. Asicabangi ukwenza lolo cingo ngoba besilokhu sisocingweni usuku lonke nodokotela. Asimceli lowo mngani ukuthi aphume ngoba siphume usuku lonke ngama-aphoyintimenti futhi sikhathele noma sizizwa sinecala ngokushiya ingane yethu.

Siyabathanda abangani bethu nomndeni futhi sizokwenza njalo, kodwa ngezinye izikhathi siba nobunzima bokukubonisa.

  • Isixazululo: Chazela abangani nomndeni wakho ukuthi kwenzakalani. Qiniseka ukuthi uyabatshela ukuthi uyabathanda. Uma benqaba ukukunikeza ukuqonda nokusekelwa okudingayo, qhubeka. Kulabo abaqhubeka bethanda umndeni wakho kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, yenza okusemandleni akho ukuze uhlale uxhumene nawo. Ngafunda ukuthi kwakufanele ngizenzele kube lula noma ngangizokhungatheka. Njengoba ngihlale ngishayela izingane zami ekwelapheni nasekufikeni kodokotela, ngilande uhlelo lokusebenza olubizwa I-Voxer . Lokhu kusebenzisa imilayezo yezwi noma i-voice-to-text engingayisebenzisa ngenkathi ngishayela. Kwenze ukuze ngikwazi ukuxhumana nemibandela yami. Ngiphinde ngithanda ukusebenzisa imiyalezo yeqembu ku-Facebook ukuze ngikhulume nomndeni wami futhi ngiyakuthanda ukuthumela imiyalezo ngezikhathi ezithile meme emndenini nakubangani futhi. Kungase kungabi yinto evamile, kodwa uma usutholile ukuthi yini elula kuwe futhi udedele icala, uzoba nesikhathi esilula ukuhambisana.

8. Sizizwa Sinecala Ngokuthola Ikhefu noma Ukubeka Ukuzinakekela Kuqala.
Ngisanda kutshela umyeni wami ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ngenzani, kungakhathaliseki ukuthi ubani obukele izingane, kungakhathaliseki ukuthi kungani, ngangizizwa nginecala. Ngicabanga ukuthi yilelo cala lomzali lapho uzizwa ucindezelekile ngaphandle kokuphumula, kodwa ucindezela ngekhefu olitholayo nokuthi kwenzekani ekhaya.

Ngiye ngaba ngcono ekubhekaneni nalolu hlobo lwecala ngoba ngiyazi ukuthi ukuthola ikhefu noma ukuzinakekela kungenza ngibe umuntu ongcono futhi ikakhulukazi umzali ongcono.

  • Isixazululo: Thatha amakhefu amaningi! Ngokujulile, lokhu kunjalo kubalulekile. Ukuzinakekela kudingeka kube yinto eza kuqala ukuze ukwazi ukucabanga kahle, wenze izinqumo ezifanele, futhi ungabi nenzondo ngawe, izingane zakho, noma owakwakho. Singomama sizozizwa sinecala kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, kodwa ukuziphoqa ukuthi uzenzele okuthile kuzokukwenza ube umuntu ongcono.

9. Sizizwa Sinecala Ngokudinga Usizo Lokunakekela Ingane/Izingane zethu.
Njengomama onezidingo ezikhethekile, cishe ngiyohlale ngidinga usizo. Zombili izingane zami zinabelaphi, indodakazi yami inomhlengikazi wezempilo yasekhaya, futhi sinabasebenzi abanakekela isikhashana ukusiza mina nomyeni wami ukuthi sithole ikhefu kanye nobusuku obuthile.

Ngazizwa nginecala elikhulu ngakho konke lokhu - ikakhulukazi ukuba nomhlengikazi wezempilo yasekhaya. Kodwa ngesinye isikhathi ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukukwenza ngedwa. Angiyena umelaphi noma udokotela noma umhlengikazi, ngingumama, futhi nakuba ngijabule ngokuba umnakekeli, kusadingeka ngibe nosizo ngezinye izikhathi.

  • Isixazululo: Yazi ukuthi awukwazi ukukwenza konke. Kulungile cela usizo , kulungile ukusebenzisa lolo sizo. Ukuthola usizo ekunakekeleni izingane zethu ezikhethekile kukhombisa nje ukuthi singabazali abakhathalelayo. Sifunela ingane yethu okungcono kakhulu futhi siyaqonda ukuthi ukuze senze lokho sidinga usizo lwangaphandle. Ungadinwa uzenzela wena. Thatha namuhla ukuze wenze uhlu lwabantu abazinikele ukukusiza esikhathini esidlule futhi ubuze ukuthi bangeza yini ukukusiza kanye ngesonto noma kanye ngenyanga. Uzomangala ukuthi kuzowenza mehluko ongakanani!
Joyina Iphepha Lethu Lezidingo Ezikhethekile

Kuthiwani ngawe? Yiziphi izinto ozizwa unecala ngazo njengomzali onezidingo ezikhethekile? Ubhekana kanjani nomuzwa wecala?

Ngu:

Join Our Newsletter

Shiya amazwana

Amazwana kufanele agunyazwe ngaphambi kokuvela