Amagama kanye nezidingo ezikhethekile zokukhulisa izingane

Amagama ebhulogi yakamuva kanye nezidingo ezikhethekile zokukhulisa izingane zilungele ukufundwa ku-inthanethi lapha https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/terminology-and-special-needs-parenting/ Ngisanda kuskrola kuFacebook ngabona umbhalo othi makuqashelwe iqiniso lokuthi kufanele sibize abantu abane-autism ngokuthi “autistic” esikhundleni sokuthi “bangabantu abane-autism”. Kuphinde kwaba nengxoxo ngegama elithi i-autism spectrum disorder (ASD) ebangela ukucasula kulabo abathintekayo. Njengomhlengikazi oqeqeshelwe ukukhubazeka ekufundeni, lokhu kwangidida. Ngafundiswa ukubeka umuntu phambili nesidingo endaweni yesibili, isibonelo ngingowesifazane one-Multiple Sclerosis (MS), hhayi umuntu we-MS. Indodana yethu futhi ingumfana one-spina bifida (ngeke ngibale okunye!), hhayi isiguli somgogodla. Angisasebenzi kodwa ngikhumbula ngibhala amanothi amaningi ngabantu “ababene-autism” esikhundleni sokuthi “umuntu one-autism”. Okuthunyelwe kwangempela kunginikeze ukudla kokucabanga. Kimina, lokhu ukubuyiselwa kolimi obekwaziwa ngaphambilini njengoluhlaselayo ukubiza umuntu nge-autistic esikhundleni sokubeka kabusha lokhu kumuntu one-autism. Umama waphawula futhi wangichazela ukuthi indodana yakhe inezinwele ezinsundu, amehlo aluhlaza kanye ne-autism. Kwakungesona isimo sokwelashwa, noma into ongaba namahloni ngayo. Ngifunde amazwana amaningi afanayo avela kubazali nakubantu ngokwabo bonke ababefisa ukubizwa ngokuthi abantu abane-autistic. Impela leli yilungelo labo eliphelele lokucela abantu ukuthi babhekise kubo ngamagama abawathola amukelekile? Kungenze ngacabanga ngazo zonke izindlela abantu abaxoxa ngazo ngendodana yami. Izingxoxo ngokuvamile ziqala ngokuthi “yini engalungile emilenzeni yakhe?” noma “kungani ehamba ngesihlalo esinamasondo?”. Okubi kakhulu kimi ukuthi "ingakwazi ukuhamba?" ngoba ngiye ngithole abantu sebebanjwe yimicabango yokuthi ukungakwazi ukuzihambela kusho ukuthi awukwazi ukujabula Lokho akulona iqiniso. Ngakho-ke abantu abaningi abakwaziyo ngokomzimba bacindezelekile kuyilapho iningi labasebenzisi bezihlalo ezinamasondo bengenakho. Lesi simo ngokusobala siyahlehla, kodwa iphuzu liwukuthi, ngiyangabaza ukuhamba kuyisici esinqumayo ngempilo enhle yengqondo. Ngokomlando abantu bebengasebenzisa ulimi oludelela ngendlela eyisimanga ukuchaza abantu abane-downs syndrome, engingeke ngisakuphinda ngoba kuyangethusa kakhulu kimina. Bekukhona namatemu okuchaza labo abanezidingo eziyinkimbinkimbi ezabenza bacishe babe ngabantu. Siyabonga ukuthi siqhubekile safunda emaphutheni adlule ukuze sakhe umphakathi obandakanya wonke umuntu. Njengoba ngizungezwe ukukhubazeka iminyaka eminingi manje, ngiyakuqaphela ngempela ukuzama ukufunda kwabanye abantu ukuthi bafunani uma kukhulunywa nabo noma mayelana. Ukuphela kwendlela esingadlulela ngayo ekuhlanganisweni kangcono njengomphakathi ukulalela abantu abaphila kuleyo mpilo nokufunda kulokho abahlangabezane nakho. Okuthunyelwe Amagama nezidingo ezikhethekile zokukhulisa izingane kuvele kuqala ku-Firefly Blog . ************ https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/special-needs/,https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/special-needs/advice -support/,https://www.fireflyfriends.com/uk/blog/special-needs/disabilities/